Ναι, μπορεί ένα ραδιόφωνο να αλλάξει χαρακτήρα

Ναι, μπορεί ένα ραδιόφωνο να αλλάξει χαρακτήρα

Μέχρι μία φορά όμως και πρέπει να το κάνει μέχρι να έχουμε την προκήρυξη των αδειών.

Να αλλάξει δηλαδή από μουσικό σε ενημερωτικό και το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει και για τα περιφερειακά κανάλια.

Ιδού το «άρθρο 39: Αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών».

Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι εποπτευόμενοι από το Ε.Σ.Ρ. ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί επιτρέπεται να αλλάξουν μία μόνον φορά τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους, εφόσον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωμία προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση, καθώς και:
α) Αναλυτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας που αντιστοιχεί στη νέα φυσιογνωμία προγράμματος,
β) Δήλωση στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριμένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή τους και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδομή για τη λειτουργία σταθμού με την αιτούμενη φυσιογνωμία.
γ) Ονομαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο:
γα) Απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθμού από την 1η.1.2019 και μετά,
γβ) Απασχολείται για τη λειτουργία του σταθμού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρούται η οικεία νόμιμη υποχρέωση.

Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτούντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του.