«Δεν είχαμε καμία υποχρέωση ανάρτησης της προκήρυξης στη Διαύγεια»

«Δεν είχαμε καμία υποχρέωση ανάρτησης της προκήρυξης στη Διαύγεια»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας (Δ.Ε.ΡΑ.) του Δήμου Αθηναίων απαντά στο δημοσίευμα του e-tetRadio για το διαγωνισμό με τους 37 συμβασιούχους στον «Αθήνα 9.84».

Στην απάντησή της η Δ.Ε.ΡΑ. εξηγεί ότι ο διαγωνισμός αυτός εξαιρείται «από την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης» σημειώνοντας ότι «καταργήθηκε η προηγούμενη νομοθεσία που αφορούσε στη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια».

Ιδού ολόκληρη η απάντηση:

Σε απάντηση σημερινού (11 Δεκ. 2020) δημοσιεύματος της ιστοσελίδας σας, υπογραφόμενου από τον δημοσιογράφο κ. Μπάμπη Πολυχρονιάδη και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, όπως και διαδικασίες πρόσληψης, όταν αφορούν σε ειδικότητες δημοσιογράφου ή μουσικού παραγωγού, εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης και από όλες τις υπόλοιπες διατυπώσεις των διαγωνισμών στο δημόσιο τομέα.

Επίσης, με τον πρόσφατο ν. 4727/2020 καταργήθηκε η προηγούμενη νομοθεσία που αφορούσε στη λειτουργία του Προγράμματος «Διαύγεια» (ν. 3861/2010) και εισήχθη εναλλακτικός τρόπος ανάρτησης πράξεων στους ιστοτόπους των φορέων με παράλληλη χρήση και του Προγράμματος «Διαύγεια».

Οι τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες αναμένεται να διευκρινιστούν με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η Δ.Ε.Ρ.Α. δεν είχε καμία υποχρέωση ανάρτησης προκήρυξης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», έτσι όπως την περιγράφει ο κ. Πολυχρονιάδης.

Ωστόσο, η Δ.Ε.Ρ.Α. έχει ακολουθήσει περισσότερες διαδικασίες δημοσιότητας από όσες της επιβάλλονται από τη νομοθεσία για τις συνάψεις συμβάσεων μίσθωσης έργου και για τις προσλήψεις δημοσιογράφων.

Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει τις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της, χωρίς να υποχρεούται, έχει συστήσει επιτροπή από εξειδικευμένα στελέχη και διαπαραταξιακή εκπροσώπηση για την επιλογή των συμβασιούχων, χωρίς να υποχρεούται, με ομόφωνη απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής και έχει αναρτήσει στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» όλες τις λοιπές πράξεις του Διοικητικού της Συμβουλίου που ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση των διαδικασιών αυτών, τόσο όσες προηγούνται των προκηρύξεων και προσκλήσεων, όσο και όσες έπονται αυτών. Επίσης, οι προσλήψεις στις οποίες αναφέρεται ο συντάκτης του δημοσιεύματος έχουν γίνει έπειτα από Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και έχουν εγκριθεί από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επομένως το δημοσίευμα του ανωτέρω δημοσιογράφου είναι αβάσιμο, αλλά και αντιφατικό, στο μέτρο που οι αιτιάσεις του περί δήθεν «ζητήματος διαφάνειας, αξιοκρατίας και αποκλεισμού υποψηφίων» βασίζονται σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις αναρτήσεις των πράξεων, των προσκλήσεων και των προκηρύξεων της Δ.Ε.Ρ.Α. στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον ιστότοπό της. Γι’ αυτό και σας καλούμε να το αφαιρέσετε από την ιστοσελίδα σας, επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της φήμης της Δ.Ε.Ρ.Α.

____________________________________

Διαβάστε το ρεπορτάζ του Μπάμπη Πολυχρονιάδη