Μεταβίβαση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού και με ιδιωτικό συμφωνητικό

Μεταβίβαση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού και με ιδιωτικό συμφωνητικό
Ακολουθήστε μας στο Google news

Τροπολογία.

17 Νοεμβρίου 2022

 

Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων τομέα των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που λειτουργούν με μορφή ανωνύμων εταιρειών».

Ιδού η τροπολογία

«Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού (ή ραδιοφωνικού) σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά. κάθε μετασχηματισμός εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ., με κατάθεση αντιγράψου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας.
Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραψα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4339/2015 (Α133) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης του μετασχηματισμού.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».